Polski English Francais Deutsch Русский Español
flashMap

Złotoryja (dolnośląskie)

Opis miasta Złotoryja

Z³otoryja - miasto powiatowe w po³udniowo-zachodniej Polsce w województwie dolno¶l±skim, po³o¿one nad rzek± Kaczaw±. W ¶redniowieczu o¶rodek wydobycia z³ota, pó¼niej (do po³owy XX wieku) miedzi, wspó³cze¶nie - bazaltu. Ponadto przemys³ w³ókienniczy i papierniczy. Miasto posiada dogodne po³o¿enie komunikacyjne. Jest zlokalizowane w s±siedztwie autostrady A-4, ³±cz±cej kraje Unii Europejskiej z krajami rynku wschodniego. W mie¶cie warto zobaczyæ: Basztê Kowalsk±, czternastowieczne mury obronne, Ko¶ció³ Naj¶wiêtszej Maryi Panny, Ko¶ció³ ¶w. Jadwigi, Ko¶ció³ ¶w. Krzy¿a, Fontanna Górników, Kopalnia z³ota "Aurelia", Muzeum Z³ota, Rezerwat przyrody Wilcza Góra.

Hotele w mieście Złotoryja

hotele gwiazdki położenie cena ( / PLN)
Nie ma elementów do wyświetlenia

Objaśnienia

Polecamy rezerwację tego hotelu!

1 gwiazdka

rezerwuj pokój w tym hotelu

Powered by EBweb. Copyright 2004-2007 EB-Travel