Polski English Francais Deutsch Русский Español

Warunki Rezerwacji w systemie www.hotelpl.com

§ 1
Definicje

 1. Formularz - dokument o charakterze standardowym, w wersji elektronicznej, stanowiący jedyną formę rezerwacji miejsca noclegowego dostępnego na platformie rezerwacyjnej portalu www.hotelpl.com.
 2. Rezerwujący - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Osoba prawna reprezentowana przez uprawnionych przedstawicieli.
 3. Przedmiot rezerwacji - pokój ze śniadaniem, z uwzględnieniem możliwości ograniczenia przez hotel świadczeń i usług dodatkowych wg zasad opisanych na platformie.
 4. Operator - Hotelpl
 5. Hotel - hotel dla którego Operator jest Brokerem.

§ 2
Rezerwacja

 1. Rezerwacji pokoi można dokonać wyłącznie za pomocą platformy rezerwacyjnej w portalu www.hotelpl.com.
 2. Rezerwacji w portalu www.hotelpl.com dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rezerwującego wybraną usługę.
 3. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Rezerwującego w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Rezerwujący.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu Rezerwacji z przyczyn niezależnych od Operatora.
 5. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Operatora, operator ma prawo czasowo zawiesić dostęp do portalu www.hotelpl.pl i platformy rezerwacyjnej na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 6. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu płatności przy użyciu ważnej karty kredytowej lub za pomocą przelewu bankowego, bądź przekazu pocztowego.

§ 3
Warunki i forma płatności

 1. Płatności dokonywane za pomocą przelewu bankowego:
  1. W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu bankowego tradycyjnego lub elektronicznego, Rezerwujący zobowiązany jest do skutecznego przelania należności w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji na konto:

   ebpartner.com
   50-107 Wroclaw
   Bank Zachodni WBK SA
   98 1090 2398 0000 0001 0302 9375

  2. W przypadku rezerwacji z krótkim terminem nie może to być jednak później niż na 2 dni robocze przed dniem, w którym Rezerwujący zamierza rozpocząć korzystanie z zarezerwowanej usługi.
  3. W przypadku braku jednorazowego wpływu pełnej kwoty należności na konto Operatora we wskazanym powyżej terminie, rezerwacja ta jest nieskuteczna.
 2. Płatności dokonywane za pomocą karty kredytowej lub płatniczej:
  1. W przypadku dokonywania płatności bezgotówkowej z wykorzystaniem karty kredytowej lub płatniczej, niezbędne jest podanie przez Rezerwującego wszystkich danych wymaganych w formularzu.
  2. Autoryzacja i rozliczenie odbywa się przy użyciu terminala na stronie www.hotelpl.com poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem firmy PolCard za pomocą szyfrowanego protokołu.
  3. Wymagana kwota, wyliczona w formularzu, zablokowana na karcie kredytowej lub płatniczej, zostanie ściągnięta z karty w ciągu 7 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji na formularzu, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed dniem, w którym Rezerwujący zamierza rozpocząć korzystanie z zarezerwowanej usługi.
  4. W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie kredytowej lub płatniczej na poczet rezerwacji we wskazanym powyżej terminie, rezerwacja ta jest nieskuteczna.
 3. Płatność za usługi dodatkowe

  Płatność za usługi dodatkowe, nie będące przedmiotem rezerwacji. Należność musi zostać uregulowana na miejscu w Hotelu przez Rezerwującego. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN). Ceny przedstawiane w EURO i USD należy przeliczać po kursie dnia. Wszelkie różnice z tytułu płatności mogą wynikać z różnic kursowych transakcji realizowanej przez centrum obsługi karty kredytowej Rezerwującego lub banku Rezerwującego.

§ 4
Potwierdzenie rezerwacji i faktury

 1. Potwierdzenie rezerwacji dla rezerwującego generowane jest automatycznie po opłaceniu pełnej kwoty należności zgodnie z zapisami § 2 oraz § 3 regulaminu.
 2. Rezerwujący otrzymuje, na wskazany w formularzu rezerwacyjnym adres e-mail, potwierdzenie rezerwacji, unikalny dla danej rezerwacji numer zwany ID rezerwacji, dane rezerwacji lub informację o braku miejsc we wskazanym terminie.
 3. Faktury wystawiane są przez Hotel na życzenie klienta, po podaniu danych niezbędnych do ich wystawienia.

§ 5
Zakres odpowiedzialności Operatora

 1. Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu prawidłowego dokonania rezerwacji i dostarczenia niezbędnych potwierdzeń dla Rezerwującego.
 2. Operator działający w imieniu Hotelu i na jego rzecz nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Hotel. Wszelkie roszczenia z tego tytułu należy kierować do świadczącego usługę Hotelu.
 3. Operator może zaoferować wykonanie usługi o podobnym standardzie oraz w terminie, który został określony w formularzu wówczas, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa do wykonania z winy innych podmiotów.
 4. W przypadku, gdy wykonanie usługi łączyłoby się z uiszczeniem nadmiernych według Operatora opłat, wówczas Operator zobowiązany jest do zwrotu dokonanej przez Rezerwującego zapłaty za usługę, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8.
 5. Zwrot uiszczonej przez Rezerwującego zapłaty wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia Rezerwującego z tytułu niewykonanej usługi.
 6. Zwrot, o którym mowa w pkt 4 nastąpi na rachunek Rezerwującego wskazany w formularzu, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym Rezerwujący zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u podwykonawców np. w hotelach spowodowane np. czasowym brakiem wody, ogrzewania, prądu i klimatyzacji oraz za niedogodności spowodowane czasowymi wyłączeniami spowodowanymi np. naprawą lub konserwacją basenów kąpielowych, lub innych urządzeń.
 8. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Operator jest zwolniony z przyjętego zobowiązania.

§ 6
Warunki anulacji

W przypadku dokonania anulowania rezerwacji pobierane są następujące opłaty:
 1. 50 PLN ( około 12 Euro) - gdy rezygnacja nastąpi najpóźniej na 3 dni przed pierwszym dniem, w którym Rezerwujący zamierza rozpocząć korzystanie z zarezerwowanego miejsca hotelowego lub noclegowego lub innej usługi.
 2. 100% całkowitego kosztu rezerwacji, gdy rezygnacja nastąpi na mniej niż 3 dni przed pierwszym dniem rezerwacji (w przypadku rezerwacji miejsca noclegowego - 100% kosztu pierwszego dnia pobytu).
 3. 100% całkowitego kosztu rezerwacji, gdy Rezerwujący rezygnuje z dokonanej rezerwacji, jednak nie dokona anulowania poprzez wypełnienie i wysłanie formularza anulacji.
 4. 100% całkowitego kosztu rezerwacji, gdy Rezerwujący nie przyjedzie lub nie wykorzysta w ustalonym terminie zarezerwowanej usługi, bez dokonania wcześniejszej zmiany.
 5. W przypadku anulowania rezerwacji należna kwota zwracana jest za pośrednictwem przelewu bankowego na konto wskazane przez Rezerwującego w formularzu anulacji.

§ 7
Dane osobowe

 1. Dokonując rezerwacji w portalu www.hotelpl.pl Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Brokera odpowiedzialnego za sam proces rezerwacji. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. nr 133, poz. 883, z późn. zm.).
 2. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji
Powered by EBweb. Copyright 2004-2007 EB-Travel