Polski English Francais Deutsch Русский Español
flashMap

Белхатов (łódzkie)

Описание Белхатов

±ÕÛåÐâÞÒ asdsad  - àÐÙÞÝÝëÙ ÓÞàÞÔ, áâÞÛØæÐ ÑÕÛåÐâÞÒáÚÞÓÞ àÐÙÞÝÐ. ¾ÔØÝ Ø× çÕâëàñå áÐÜëå ÑÞÛìèØå ßÞ ÚÞÛØçÕáâÒã ÝÐáØÛÕÝØï ÓÞàÞÔÞÒ ÛÞÔ×ìÚÞÙ ÞÑÛÐáâØ( ÞÚÞÛÞ 65 âëáïç ÖØâÕÛÕÙ), ÝÐåÞÔØâáï ÝÐ ×ÐßÐÔ ÞÔ ¿ñâàÚÞÒÐ ÂàØÑãÝÐÛìáÚÞÓÞ. ½ÕÔÐÛÕÚÞ ÞÔ ÓÞàÞÔÐ ( 10 ÚÜ) ÝÐåÞÔØâáï áÐÜëÙ ÑÞÛìèÞÙ Ò ¿ÞÛìèÕ ßÐÛØÒÝÞ-íÝÕàÓÕâØçÕáÚØÙ ãçÐáâÞÚ, Ò áÞáâÐÒ ÚÞâÞàÞÓÞ ÒåÞÔØâ ´ÞÑëçÐ ±àãÝÐâÝÞÓÞ ÃÓÛï ±ÕÛåÐâÞÒ Ø ÍÛÕÚâàÞ áâÐÝæØï ±ÕÛåÐâÞÒ, ÑÛÐÓÞÔÐàï çÕÜã ±ÕÛåÐâÞÒ ïÒÛïÕâáï ÞÔÝØÜ Ø× áÐÜëå ÒÐÖÝëå æÕÝâàÞÒ ßàÞÜëèÛÕÝÝÞáâØ Ò àÐÙÞÝÕ. ¿ÕàÒÞÕ ãßÞÜÝÕÝØÕ Þ ÓÞàÞÔÕ ßÞïÒØÛÞáì ãÖÕ Ò XIV ÒÕÚÕ. ¸× ßÐÜïâÝØÚÞÒ ÔàÕÒÝÞáâØ åÐàÐÚâÕàØáâØçÕáÚØå ÔÛï ÓÞàÞÔÐ áâÞØâ ßÞáÜÞâàÕâì: ´ÒÞà ¾ÛìèÐÒáÚØå á XVIII ÒÕÚÐ, ÚÞâÞàëÙ Ò ÝÐáâÞïéÕÕ ÒàÕÜï ïÒÛïÕâáï ÜÕáâÞÜ ßàÕÑëÒÐÝØï ÀÕÓØÞÝÐÛìÝÞÓÞ ¼ã×Õï; ºÞáâñÛ ßÞÔ ÝÐ×ÒÞÙ ÀÞÖÔÕÝØï ÁÒïâÞÙ ´ÕÒØæë ¼ÐàØØ Ò ±ÕÛåÐâÞÒÕ á XVII ÒÕÚÐ Ø ÓÞâØçÕáÚØÙ ºÞáâñÛ ßÞÔ ÝÐ×ÒÞÙ ²áÕå ÁÒïâëå Ò ÚÞáâñÛìÝÞÜ ßàØåÞÔÕ ³ÛÞåÞÛØæÕ.

Отели в Белхатов

Отель Стандарт Положение Цена ( / PLN)
Hotel Santin Около центра60 €
резервировать
Hotel Sport Центр67 €
резервировать

Примечания

Рекомендуем этот отель!

1 Звезда

Нажать, чтобы зарезервировать комнату

Powered by EBweb. Copyright 2004-2007 EB-Travel